Tag: ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

Lifestyle

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบอะไรบ้าง ตรวจสอบโดยเครื่องมือที่ทันสมัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีในโรงงาน คือ กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2558

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม งานบำรุงรักษาไฟฟ้าที่ดี คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการตรวจสอบสภาพ เพื่อให้ทราบว่าระบบหรืออุปกรณ์ใดมีการเสื่อมสภาพชำรุดเสียหายหรือไม่ ต้องบำรุงรักษาหรือไม่ใน การตรวจสอบสามารถทำได้ 2 แบบคือการตรวจสอบด้วยสายตาและการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัยและผู้ใช้เครื่องมือวัดจะต้องมีความรู้มีความชำนาญด้วย การตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบที่ง่ายดาย อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า เพื่อป้องกันอย่างดีในการตรวจสอบ การสัมผัสส่วนใดจะต้องมีความมั่นใจว่าปลอดภัย ไม่มีไฟฟ้ารั่วไหลหรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้ว

การตรวจสอบทั่วไปมีอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบสายไฟ
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์
  • ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย
  • การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า
  • แบตเตอรี่
  • ฝุ่น หยากไย่โดยรอบและภายในตู้
  • ป้ายแจ้งเตือนต่างๆ
  • การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง

นอกจากนั้นยังต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า กำลังตู้เมนสวิตช์ … Continue reading

Back To Top